ترجمه مقاله

وابسته به خیاطی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

sartorial
ترجمه مقاله