ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هوشیار

دیکشنری فارسی به انگلیسی

observant
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ