ترجمه مقاله

نوار برکشندی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

magnetic tape
ترجمه مقاله