ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مبالغه

دیکشنری فارسی به انگلیسی

exaggeration, overestimation, overstatement, wind
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ