ترجمه مقاله

قایق تندرو

دیکشنری فارسی به انگلیسی

speedboat
ترجمه مقاله