ترجمه مقاله

سفینه

دیکشنری فارسی به انگلیسی

ship
ترجمه مقاله