ترجمه مقاله

سامان

دیکشنری فارسی به انگلیسی

order, prosperity
ترجمه مقاله