ترجمه مقاله

ریشخند

دیکشنری فارسی به انگلیسی

persiflage, blandishment, cajolery, derision, jest, quip, ridicule, sarcasm, scoff, sneer
ترجمه مقاله