ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

خط مقدم جبهه

دیکشنری فارسی به انگلیسی

firing line, front line
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما