ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تعهد

دیکشنری فارسی به انگلیسی

bonds, commitment, engagement, guarantee, obligation, promise, seal, sponsorship, troth, undertaking
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ