ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بی عقل

دیکشنری فارسی به انگلیسی

booby, crazy, insane, insensate, lunatic, mad, mindless, nitwit, unreasoning, unwise
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ