ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بد مدیریت کردن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

mishandle, mismanage
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ