ترجمه مقاله

استیزه

دیکشنری فارسی به انگلیسی

enmity
ترجمه مقاله