ترجمه مقاله

اخگر پراندن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

spark, sparkle
ترجمه مقاله