ترجمه مقاله

یورش

دیکشنری فارسی به عربی

اندفاع , مخالفة , مداهمة , هجوم
ترجمه مقاله