ترجمه مقاله

کسادی

دیکشنری فارسی به عربی

فترة الهدوء , کآبة , کساد
ترجمه مقاله