ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فرمانده

دیکشنری فارسی به عربی

حاکم , رييس , زعيم , عميد , قائد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ