ترجمه مقاله

غنیمت جنگی

دیکشنری فارسی به عربی

غنيمة
ترجمه مقاله