ترجمه مقاله

جایگاه

دیکشنری فارسی به عربی

محطة , مقعد , منزل , موقع
ترجمه مقاله