ترجمه مقاله

ازردگی

دیکشنری فارسی به عربی

ازعاج , تهيج , کدر
ترجمه مقاله