ترجمه مقاله

اخگر

دیکشنری فارسی به عربی

جمرة , شرارة
ترجمه مقاله