ترجمه مقاله

vital

دیکشنری انگلیسی به فارسی

حیاتی، اساسی، واجب، وابسته بزندگی
ترجمه مقاله