ترجمه مقاله

unsartorial

دیکشنری انگلیسی به فارسی

غیرانتفاعی
ترجمه مقاله