ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

track-to-track seek time

دیکشنری انگلیسی به فارسی

زمان جستجو برای پیگیری به مسیر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ