ترجمه مقاله

tobacco budworm

دیکشنری انگلیسی به فارسی

آبمیوه تنباکو
ترجمه مقاله