ترجمه مقاله

Tectona grandis

دیکشنری انگلیسی به فارسی

Tectona grandis
ترجمه مقاله