ترجمه مقاله

swimming

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شنا كردن، گیج
ترجمه مقاله