ترجمه مقاله

swimming cap

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کلاه شنا
ترجمه مقاله