ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

sultanate

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سلطان، سلطنت، قلمرو سلطان، وابسته به نیابت سلطنت
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ