ترجمه مقاله

smoky quartz

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کوارتز دودی
ترجمه مقاله