ترجمه مقاله

smokiest

دیکشنری انگلیسی به فارسی

دودستگی، دودی، پر دود، دود گرفته، دود کن، دود کننده
ترجمه مقاله