ترجمه مقاله

sharesman

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سهامدار
ترجمه مقاله