ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

sense datum

دیکشنری انگلیسی به فارسی

معنی لغوی، شیی محسوس، امر محسوس و قابل تحلیل
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ