ترجمه مقاله

record-keeper

دیکشنری انگلیسی به فارسی

رکورددار
ترجمه مقاله