ترجمه مقاله

rear lamp

دیکشنری انگلیسی به فارسی

چراغ عقب
ترجمه مقاله