ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

power

دیکشنری انگلیسی به فارسی

قدرت، برق، توان، نیرو، اقتدار، حکومت، سلطه، زور، سلطنت، عظمت، بنیه، نیرومندی، توش، زبر دستی، پا، بازو، قدرت دید ذره بین، سلطهنیروی برق، برتری، نیرو بخشیدن به، نیرومند کردن، زور بکار بردن، تهمتن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ