ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

pension

دیکشنری انگلیسی به فارسی

حقوق بازنشستگی، مستمری، حقوق، پانسیون، مقرری، مزد، حقوق بازنشنستگی، مستمری گرفتن، پانسیون شدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ