ترجمه مقاله

pea jacket

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ژاکت نخود، ژاکت ضخیم ملوانان، کپنگ
ترجمه مقاله