ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

oversteps

دیکشنری انگلیسی به فارسی

عبور می کند، تجاوز کردن، قدم فرا نهادن، از حد خود تجاوز کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ