ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

opine

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اظهار نظر، اظهار نظر کردن، نظریه دادن، عقیده داشتن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ