ترجمه مقاله

nonsmoking

دیکشنری انگلیسی به فارسی

غیر سیگاری
ترجمه مقاله