ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

New England boiled dinner

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شام پخته شده نیوا انگلستان
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما