ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

lowers

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کاهش می یابد، پایین اوردن، کاستن از، تخفیف دادن، تنزل دادن، فروکش کردن، اخم کردن، خرد شدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ