ترجمه مقاله

inquietudes

دیکشنری انگلیسی به فارسی

درگیری ها، بی قراری، اشفتگی، دلواپسی، اضطراب، تشویش، ناراحتی
ترجمه مقاله