ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

informed consent

دیکشنری انگلیسی به فارسی

رضایت آگاهانه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ