ترجمه مقاله

incultivated

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تحریک شده
ترجمه مقاله