ترجمه مقاله

hurricane deck

دیکشنری انگلیسی به فارسی

عرشه طوفان، عرشه سبک فوقانی کشتی
ترجمه مقاله