ترجمه مقاله

human

دیکشنری انگلیسی به فارسی

انسان، شخص، انسانی، وابسته بانسان، دارای خوی انسانی
ترجمه مقاله