ترجمه مقاله

Homogyne alpina

دیکشنری انگلیسی به فارسی

Alpina homogyne
ترجمه مقاله