ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

halites

دیکشنری انگلیسی به فارسی

هالیت ها، نمک طعام، نمک اصلی کلرورسدیم
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ